Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con thực hiện dự án BT Bệnh viện Tân Bình