Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐQT về việc Đăng ký tăng vốn Điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Gilimex