Nghị quyết số 21/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức