Nghị quyết số 18/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc bổ nhiệm thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ