Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022