Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐQT về việc thông qua điều chỉnh nội dung Tờ trình số 09/2020/TTr – ĐHCĐTN ngày 27/05/2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020