Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 2-2019