Nghị quyết số 17/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt chọn công ty Kiểm toán cho BCTC năm 2018