Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng ESOP năm 2019