Nghị quyết số 16/2016/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị công ty GILIMEX về việc phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 2-2016