Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020 của Hội đồng Quản trị về việc phân phối lại số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu