Nghị quyết số 15/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt về việc thuê đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu