Nghị quyết số 15/2016/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX quyết nghị về việc lựa chọn công ty Kiểm toán cho BCTC năm 2016