Nghị quyết số 13/2016/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc mua lại cổ phiều ESOP làm cổ phiếu quỹ