Nghị quyết số 13/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị công ty GILIMEX về việc phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 2-2015