Nghị quyết số 12/2016/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX quyết nghị về việc thanh toán cổ tức của năm 2015 bằng tiền