Nghị quyết số 12/2015/NQ-HDQT của Hội đồng Quản trị công ty GILIMEX về việc xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua hết