Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông 2019