Nghị quyết số 10/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu Quỹ cho Cán bộ, nhân viên