Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và xử lý số cổ phiếu do nhà đầu tư không nộp tiền mua của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ