Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT về việc phê duyệt nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Lưu Công Hiệu