Nghị quyết số 05/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt về Thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015