Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT về việc Điều chỉnh thời gian chào bán dự kiến, đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 54/2021/NQ – HĐQT ngày 01/12/2021 và thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thêm vào Công ty liên kết