Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 4-2019