Nghị quyết số 04/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018