Nghị quyết số 04/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt ngày chốt danh sách Cổ đông để trả cổ tức và dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2015