Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT về việc phê duyệt nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Hoàng An