Nghị quyết số 03/2019/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4-2018 của Công ty GILIMEX