Nghị quyết số 03/2017/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt về Thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017