Nghị quyết số 02/2015/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4-2014 của Công ty GILIMEX