Nghị quyết số 01/2018/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty GILIMEX phê duyệt Báo cáo tài chính Quý 4-2017 của Công ty GILIMEX