Nghị Quyết HĐQT phê duyệt BCTC Qúy 3-2017 Công ty Mẹ