Nghị quyết HĐQT phê duyệt BCTC quý 2-2017 của Công ty mẹ