Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017