Giải trình kết quả kinh doanh Quý 4-2016 của Công ty GILIMEX