Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3-2015 của Công ty GILIMEX (Công ty Mẹ)