Giải trình BCTC hợp nhất giữa niên độ 2016 sau soát xét