Giải trình Báo cáo tài chính riêng của Công ty Mẹ đã kiểm toán năm 2020