Giải trình Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021 đã kiểm toán của Công ty GILIMEX