Giải trình Báo cáo tài chính Quý 2-2016 của Công ty Mẹ