Giải trình Báo cáo tài chính Quý 2-2015 của Công ty Mẹ