Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty GILIMEX sau kiểm toán