Đăng ký thay đổi lần 8 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán