Công văn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức