Công văn Ủy Ban Chứng Khoán chấp thuận phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty GILIMEX