Công văn UBCK về việc chấp thuận hồ sơ báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP