Công văn số 6406/UBCK – QLCB Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Gilimex