Công văn số 5549/UBCK – QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty GILIMEX