Công văn số 43/2020/GIL-CBTT về việc công bố thông tin Báo cáo tài chính Qúy 1-2020 trên cổng thông tin điện từ của UBCKNN và SGDCK Tp.HCM