Công văn số 01/Q03/2022KT/CVGTQ – GIL về việc giải trình kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2022 của Công ty Gilimex